Januari 2024
Nieuwsbrief 254
Telefoonnummer bij spoed / uitvaart 06-16777705
Algemene informatie : https://titusb.nl/
Voor informatie betreffende Geloofsgemeenschap Rhenen
Loof de Heer, want Hij is goed.
Eeuwig duurt Zijn trouw
(1 Kronieken 16:34)
Innocentius en Vitalis
Ans Pilkes ging op zoek naar de geschiedenis van de (inmiddels verwijderde) altaarsteen uit het altaar van de Gedachteniskerk. Het eerste deel kon u lezen in een eerdere nieuwsbrief.
Hier treft u deel 2.
Vanaf de vroegste christentijd werden martelaren zowel om hun heldhaftigheid vereerd als om de wonderen, die aan deze martelaren werden toegeschreven. Ze werden aangeroepen om hun voorspraak bij God.
Later, toen de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk voorbij waren, werden ook kluizenaars, bisschoppen en anderen, die een voorbeeldig christelijk leven hadden geleid, vereerd en aangeroepen. Tussen de 6e en 10e eeuw nam de heiligencultuur in de kerk zulk een excessieve omvang en vormen aan, dat de bisschoppen wel moesten ingrijpen. Ze stonden de vereringen toe als na deugdelijk onderzoek voor hen de heiligheid van de vereerde en aangeroepen gestorvenen vaststond.
Later werden de voorwaarden voor een heiligverklaring aangescherpt. Zo gaat aan een heiligverklaring nu eerst een zaligverklaring vooraf. Het officiële onderzoek moet zorgvuldig en wetenschappelijk verantwoord gebeuren en kent verschillende fasen.
De altaarsteen in de Gedachteniskerk bevatte de relikwieën van de heiligen Innocentius en Vitalis.
Innocentius
Over deze Innocentius is niet zo veel bekend. Hij maakte deel uit van het ‘hoogheilige Thebaanse legioen’ onder aanvoering van Mauritius. Thebe was een stad in het oosten. Het legioen streed om het christendom te verdedigen. Omstreeks 287 werd het legioen verslagen en stierven velen de marteldood.
In de ‘Legenda aurea’, een omvangrijk werk uit de 13e eeuw van Jacobus de Voragine waarin de levens van de heiligen beschreven worden vinden we over Innocentius “Het lichaam van sint Innocentius, van hetzelfde legioen, was in het water van de Rhone geworpen, maar het werd later door de bisschoppen Dominitianus van Geneve, Gratus van Aostia en Protasius van de genoemde plaats samen met de anderen in een kerk begraven.”
In 963 werd het hoofd van Sint Innocentius overgebracht naar de kerk van Auxerre. Bij de graven van de heiligen van het legioen gebeurden vele wonderen.
Vitalis
Over Vitalis lezen we in Legenda Aurea dat hij een officier was met de rang van consul. Op een dag kwam hij met de rechter Paulinus naar Ravenna. Mogelijk rond 165. Daar zag hij dat Ursinicus, een dokter en een christen, na vele folteringen onthoofd zou worden. Door Vitalis gesterkt met de woorden ‘verlies de kroon niet die u door God bereid is’ aanvaardde hij gewillig de marteldood. Omdat Vitalis niet terug wilde keren naar Paulinus werd hij zelf ook gefolterd. Daarna werd hij levend begraven. Vitalis van Ravenna werd aangeroepen tegen hoofdpijn.
De martelaren Innocentius en Vitalis stammen uit de oudheid. Veel weten we niet van hen. Wim Zaal noemt deze heiligen in zijn boek ‘Alle heiligen. Heiligenkalender voor Nederland en Vlaanderen’ ‘vage schimmen’ die nu uit de mode zijn. Plaatsen en jaartallen kunnen hoogst onbetrouwbaar zijn maar dat kan voor de Kerk een bijkomstigheid zijn. Wat telt is het martelaarschap. Daarom staan Innocentius en Vitalis nog op de heiligenkalender.
Wat kan de reden zijn geweest om Innocentius en Vitalis als heiligen voor de kerk van Rhenen te kiezen?
Kan het zijn dat deze martelaren dienst deden in het leger en in deze dienst om het leven zijn gebracht? Zijn zij wellicht daarom passend bevonden voor Rhenen?
De Gedachteniskerk kreeg bij de wijding immers de opdracht “een plaats te zijn waar de gevallenen op de Grebbeberg in de meidagen van 1940 herdacht worden”. En met hen alle gevallenen die in de oorlog dienst deden.
Vieringen in de R.K. Gedachteniskerk
Zondag 21 januari 10.15uur Gedachteniskerk
Gebedsviering
Zondag 4 februari 10.00uur
Wageningen
Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Mauricio Meneses
Op de overige zondagen is de kerk tussen 10.15uur en 10.45uur geopend Er is gelegenheid voor stil gebed en u kunt een kaarsje opsteken.
Jesus Christ Superstar
De musical Jesus Christ Superstar is binnenkort te zien in meerdere theaters, waaronder Nijmegen (17 t/m 21 april) en Tiel (28-2 t/m 3-3)
U kunt nu al uw tickets reserveren via https://www.eventim.nl/artist/jesus-christ-superstar
Het verhaal dat al eeuwenlang leidend is in een groot deel van de wereld en juist nu enorm actueel lijkt, komt naar de Nederlandse theaters.
Jesus Christ Superstar gaat over een groep mensen die de wereld wil veranderen. En hoe dat eindigt in de grootste beweging ooit.
Een voorstelling over aanbidding en verraad, verheerlijking en laster, macht en opstand. Maar vooral:
een verhaal van hoop. De meer dan 20 nummers van het originele album uit 1970 vormen het fundament van deze iconische voorstelling.
Voor meer informatie:
Raad van Kerken.
De Raad van Kerken Rhenen/Kesterenis op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Omdat zowel de penningmeester als de secretaris lid zijn van de Ontmoetingskerk, willen we graag de vervanging vanuit één van de andere deelnemende kerken (Voorhof en de RK Parochie Titus Brandsma).
De werkzaamheden zijn beperkt:
  • Ca 3 vergaderingen per jaar, veelal van ca 11.00 uur tot ca 12.30 uur
  • Inbreng in de te plannen activiteiten ( Oecumenisch café in januari; zo mogelijk een openluchtdienst , vroeger in de Rijnweek)
  • Bij sommige activiteiten is een acte de présence gewenst en zal je wat hand- en spandiensten moeten verlenen.
  • Jaarlijks de deelnemende kerken aanschrijven voor hun bijdrage (vaak doet de secretaris dat nog)
  • Uitgaande betalingen verrichten (ING rekening); zijn i.h.a. weinig betalingen
  • Begroting opstellen en de jaarcijfers toelichten (maximaal 2 x A4)
Heeft u belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Gerrit Tigelaar, secretaris Raad van Kerken Rhenen-Kesteren Tel.06-4085 3650
Kerkbalans
In verband met kostenbesparing zijn wij voor het bezorgen van de brief kerkbalans op zoek naar parochianen die eenmalig een brief willen bezorgen.
Het gaat om enkel bezorgen in de brievenbus; de post hoeft NIET weer te worden opgehaald.
Heeft u tijd over en fietst u wellicht graag? Dan hoor ik graag van u.
De brieven dienen bezorgd te worden in de week na 7 februari.
Het betreft 2 adressen in Maurik, 2 adressen in Ingen, 1 in Ommeren, 1 in Kesteren, 2 in Opheusden en 4 in Dodewaard.
U kunt contact opnemen met Natascha Helmes via leden@pztb.nl als u een of meerdere dorpen wilt bezorgen.
Alvast dank.
R.K. geloofsgemeenschap voor
Rhenen - Achterberg - Elst (U) - Kesteren - Ochten - Lienden

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster